Platby / Prevody

 

Zadanie jednorazového bezhotovostného príkazu na úhradu prostredníctvom bankomatu Banky.

Banky

Slovenská sporiteľňa, a.s.SLSP

 

Zadanie jednorazového bezhotovostného príkazu na úhradu prostredníctvom bankomatu Banky.

Všeobecná úverová banka, a.s.VÚB

 

Ak potrebujete zaplatiť určitú sumu alebo previesť peniaze na účet a pobočka banky je zatvorená a nemáte ani možnosť využiť Internet banking, pomôže Vám aj bankomat. Platobný príkaz cez bankomat je možné zadať z účtu, ku ktorému je vydaná platobná karta, s ktorou sa vykonáva transakcia Platobný príkaz. Tieto prevody je možné realizovať v prospech bežných účtov v domácej a cudzej mene a na vkladné knižky vo VÚB banke alebo na účet v inej banke. Bezhotovostné prevody nie je možné realizovať v prospech termínovaných účtov.

Ako postupovať:

 • po vložení platobnej karty a zadaní PIN kódu sa na obrazovke zobrazia ponuky predvolených súm na výber hotovosti a zároveň ponuka INÁ TRANSAKCIA
 • po jej zvolení sa na obrazovke zobrazia ponuky na ostatné služby ponúkané na bankomatoch VÚB banky, medzi ktorými sa nachádza aj ponuka Platobný príkaz (PP)
 • stlačením klávesy pri ponuke Platobný príkaz sa zobrazí obrazovka, na ktorej budete zadávať údaje do jednotlivých polí
 • v obrazovke sa pohybujete stláčaním klávesy ENTER alebo OK, ktorými potvrdzujete zadávané údaje a prechádzate do ďalšieho poľa
 • chybný údaj pred potvrdením vymažete stlačením klávesy CORR
 • číslo účtu príjemcu (ako ho máte napísané) môže mať predčíslie (prvú časť čísla účtu), ktoré je opticky oddelené od základnej (druhej) časti pomlčkou, prípadne významovými nulami. Predčíslie má najviac 6 číslic, základná časť najviac 10 číslic. Na obrazovke má číslo účtu príjemcu osobitné pole pre predčíslie a základnú (druhú) časť čísla účtu.
 • číslo účtu platiteľa nezadávate, generuje sa automaticky vložením platobnej karty a zadaním PIN kódu
 • na obrazovke Platobný príkaz sa zobrazia nasledovné polia:
  • Predčíslie – ak účet príjemcu nemá predčíslie, tento údaj nevypĺňate. Stlačíte ENTER alebo OK.
  • Číslo účtu – resp. základná (druhá) časť čísla účtu. Stlačíte ENTER/OK.
  • Suma - vypĺňate v eurách do výšky minimálneho kreditného zostatku, príp. do výšky povoleného limitu prečerpania na Vašom účte vrátane nulových centov, t. j. napr. v tvare 123,00. Stlačíte ENTER/OK.
  • Variabilný symbol – prípustné sú len numerické údaje do 10 miest, nie je potrebné zadať, ak potvrdíte ENTER/OK, pole má nulovú hodnotu. Zadanie variabilného symbolu je dôležité pri platbách poistného na správnu identifikáciu platiteľa.
  • Konštantný symbol – nie je prípustné zadanie s premennou 3 a 9, t. j. XXX3, XXX9 a triedy 7 v tvare XX7X. Bankomat Vás upozorní na nesprávne zadaný konštantný symbol. Konštantný symbol nemusíte zadať, potvrdením ENTER/OK sa automaticky doplní 0308.
  • Špecifický symbol - prípustné sú len numerické údaje do 10 miest, nie je potrebné zadať. Stlačíte ENTER/OK.
  • Dátum splatnosti – zadáva sa deň a mesiac v tvare DD.MM. Platbu môžete zadať s budúcou splatnosťou až 30 kalendárnych dní od dátumu zadania. V prípade, že dátum splatnosti bude viac ako 30 dní, bankomat Vás upozorní na nesprávne zadanie. Dátum nemusíte zadať, stlačením ENTER/OK bankomat automaticky doplní aktuálny dátum zadania platobného príkazu.
 • po zadaní údajov sa na obrazovke zobrazí ponuka Potvrdiť alebo Opraviť
 • stlačením klávesy Opraviť sa celý platobný príkaz vymaže a Vy zadávate nanovo všetky údaje
 • stlačením klávesy Potvrdiť potvrdzujete zadanie platobného príkazu a bankomat Vám vydá potvrdenku, ktorá obsahuje všetky zadané údaje vrátane čísla účtu platiteľa. Platba bude spracovaná nasledujúci pracovný deň po dni jej zadania.
 • potvrdenku si uschovajte do kontroly zúčtovania platobného príkazu na výpise z účtu, na ktorom je platobný príkaz identifikovaný popisom Platba cez ATP – meno platiteľa. V prípade, že zistíte rozdiely, skontaktujte sa s pobočkou, ktorá Vám vedie účet.